Oppilaiden ohjaaja - Keravan kaupunki

Oppilaiden ohjaaja

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana vakituinen OPPILAIDEN OHJAAJAN TOIMI (nro 097) hoidollisen tuen opetukseen alkaen 6.8.2019.

Tehtävän sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on Sompion koulun hoidollisen tuen luokka, jossa oppilaat ovat alakouluikäisiä.

Sompion koulu on yhtenäiskoulu, jossa on seitsemän yleisopetuksen alakouluryhmää ja 20 yleisopetuksen yläkouluryhmää. Yleisopetuksen lisäksi Sompion koulun perusopetuksen kattaukseen kuuluvat kolme erityisen tuen ryhmää, kolme kuntouttavaa opetusta antavaa hoidollisen tuen ryhmää (0 - 2 luokat; 3.-6. luokat; 7.-9. luokat), joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä, perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) ja mahdollisesti valmistavan opetuksen ryhmä (VALO). Oppilasmäärä koulussa on noin 650.

Sompion koulun painotusaineina ovat luokka-asteilla 1-9 musiikki ja luokka-asteilla 7-9 liikunta ja ilmaisutaito. Alakoulun kaikilla luokka-asteilla on painotusaineen ryhmä ja yläkoulussa kullakin luokka-asteella yksi kunkin painotusaineen opetusryhmä.

Toimintamme perustan luovat perustehtävää mahdollisimman hyvin tukevat selkeät toiminnan rakenteet. Tälle perustalle on luotu toimintakulttuuri, jossa korostuvat oppilaiden osallisuus, hyvä kasvun ja oppimisen tukeminen, ratkaisukeskeisyys, monipuolinen koti- ja kouluyhteistyö sekä dialogisuus. Laaja yhteistyöverkostomme tukee toimintakulttuurin toteutumista.

Sompion koulu on kaikkien oppilaiden koulu, mikä tarkoittaa oppilaiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtaamista ja tukemista kouluyhteisössä. Sompion koulun oppimisen tukemisen päämääränä on, että jokaisella oppilaalla on tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet menestyä parhaalla mahdollisella tavalla oppimispolullaan ja että viime kädessä perusopetuksen päättävillä oppilailla on hyvät valmiudet tehdä valinta jatko-opiskelunsa suhteen ja menestyä niissä. Oppilaita kannustetaan ja ohjataan osallistumaan oman oppimisensa suunnitteluun.

Koulun kasvatuksellisena tavoitteena on kehittää oppilaan itsetuntemusta ja positiivista minäkuvaa, ohjata vastuun ottamiseen omasta ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä kykyä noudattaa hyviä tapoja. Koulun tehtävänä on löytää jokaisesta oppilaasta hänen vahva alueensa: jokainen on hyvä jossakin - tekemällä oppii.

Hoidollisen tuen opetus on kuntouttavaa opetusta ja se on vaativan erityisen tuen tukimuoto. Hoidollisen tuen opetukseen siirtyvällä oppilaalla edellytetään olevan erityisen tuen päätöksen lisäksi hoitosuhde Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian avohoitoyksikköön tai Keravan perheneuvolaan. Koulun vastuulla on oppilaan toimintakyvyn ja kehityksen tukeminen ja kuntouttaminen pedagogisin keinoin. Tavoitteina ovat mm. oppilaan toiminnanohjauksen valmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen, tunnesäätelyn valmiuksien lisääminen, itseluottamuksen tukeminen ja hyvä oppiminen. Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku.

Kuntouttavan opetuksen keskeisenä tunnusmerkkinä on säännöllinen ja tiivis yhteistyö huoltajan lisäksi oppilaan hoidollisesta kuntoutuksesta vastaavan hoitoyksikön kanssa. Hoidollisen tuen opetus on mitä suurimmassa määrin ryhmästä vastaavan erityisluokanopettajan, oppilaiden ohjaajan ja koulunkäynninohjaajan välistä yhteistyötä. He suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä. Myös Sompion koulussa toimivien hoidollisen tuen ryhmien keskinäinen yhteistyö on merkityksellistä mm. toiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Pienryhmässä tapahtuvan opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaan toimintavalmiuksia ja oppimisen valmiuksia siten, että hän voi siirtyä opiskelemaan joko osittain tai kokonaan yleisopetuksen ryhmään.

Tehtävään valittavalta edellytetään kelpoisuuden lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta oman työn kehittämiseen ja vahvaa ammatillista työotetta.

Tehtävään valittavalle katsotaan eduksi kokemus työskentelystä alakouluikäisten oppilaiden parissa, psykososiaalisen kuntouttavan opetuksen työkokemus ja/tai kokemus verkostotyöstä perus-/erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa.

Sompion koulu tarjoaa oppilaiden ohjaajalle ammatillisen ja yhteisöllisen työympäristön.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Rehtori Risto Kilvelä p. 040 318 2250 tai virka-apulaisrehtori Marjut Vaattovaara puh. 040 318 2717 (etunimi.sukunimi@kerava.fi), lomalla 1.-28.7.19

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.

Tutustu työnantajaan